BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Administracja

KOLEGIUM Kolegium Społeczno-Ekonomiczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia pierwszego stopnia (licencjackie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki prawne, nauki o polityce i administracji
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia I stopnia na kierunku Administracja umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania pracy w administracji publicznej, zarówno samorządowej jak i rządowej. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia zatrudnienia w sektorze usług komunalnych oraz do wykorzystywania wiedzy prawniczej, administracyjnej, ekonomicznej i organizacyjnej w instytucjach niepublicznych.

MODUŁY DO WYBORU

 1. SAMORZĄD TERYTORIALNY

  Studenci w ramach tego modułu uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i funkcjonowania gminy, ustroju i organizacji powiatu i województwa samorządowego, poznają prawo gospodarki komunalnej oraz prawa i obowiązki pracowników i funkcjonariuszy samorządowych. W programie nauczania znajdują się ponadto treści dotyczące: mienia i dochodów jednostek samorządu terytorialnego, strategii i polityki rozwoju, zarządzania z wykorzystaniem środków UE oraz funkcjonowania, rozwoju i współdziałania organizacji publicznych i przedsiębiorstw.

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Jednostki organizacyjne gminy, powiatu i województwa, przedsiębiorstwa komunalne realizujące zadania publiczne, instytucje i inne podmioty odpowiedzialne za strategię i politykę rozwoju (regionalnego, lokalnego) oraz zajmujące się dystrybucją i wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy UE.

 2. ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

  W ramach tego modułu studenci uzyskują kompetencje odnoszące się do pracy w działach administracji finansowej i gospodarczej. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: polskiego, międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego, prawa karnego skarbowego, prawa dewizowego i celnego, poznaje zasady i techniki rachunkowości finansowej, budżetowej i podatkowej, a także międzynarodowych standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Program modułu obejmuje również: problematykę administracji podatkowej i kontroli skarbowej, analizę i ewidencję podatkową oraz system ubezpieczeń społecznych. Absolwent potrafi stosować poznane metody i techniki w celu rozwiązania konkretnych zadań z zakresu finansów, podatków i ubezpieczeń.

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Jednostki administracji podatkowej i instytucje ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorstwa publiczne i prywatne na stanowiskach kadrowo-płacowych, podmioty prowadzące doradztwo i pomoc w zakresie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej oraz stosowania przepisów prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych.

Warunki rekrutacji
Plany studiów
Opłaty za studia niestacjonarne

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595