BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Stypendia i zapomogi

W Uczelni funkcjonuje system pomocy materialnej, w tym:

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIUM SOCJALNE (SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI)

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA

STYPENDIUM MINISTRA

INNE STYPENDIA

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (oświadczenie w załączniku nr 6).

Stypendium socjalne, w zwiększonej wysokości oraz specjalne i zapomogi przyznawane są przez Komisję Stypendialną, natomiast Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przez Odwoławczą Komisję Stypendialną, na wniosek studenta. W pierwszej kolejności fundusze na pomoc materialną zostają rozdysponowane na wnioski złożone w wyznaczonym terminie, wnioski złożone po terminie mogą więc zostać rozpatrzone negatywnie, mimo spełnienia warunków ubiegania się, z powodu braku środków finansowych.

Student w odpowiedzi na swój wniosek otrzymuje indywidualną, pisemną decyzję administracyjną; ewentualne odwołanie od tej decyzji wraz z uzasadnieniem ma prawo złożyć do Odwoławczej Komisji Stypendialnej lub prośbę o ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów do Rektora ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Prawo do wypłaty przyznanego na dany rok akademicki stypendium ulega automatycznie zawieszeniu z ostatnim dniem miesiąca w przypadku zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na prawo studenta do danego stypendium:

  1. skreślenia z listy studentów,
  2. zawieszenia w prawach studenta.

W momencie ukończenia studiów student traci prawo do przyznanego na dany rok akademicki stypendium, ostatnia rata jest wypłacane za miesiąc, w którym student się obronił.

Przywrócenie prawa do wypłaty stypendium w danym roku akademicki następuje automatycznie w sytuacji, gdy w okresie na jaki było przyznane stypendium następuje:

  1. wznowienia przez studenta studiów lub unieważnienie decyzji o skreśleniu,
  2. uchylenie decyzji o zawieszeniu w prawach studenta.
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595