BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Pedagogika

KOLEGIUM Kolegium Społeczno-Ekonomiczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia drugiego stopnia (magisterskie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 2 lata (4 semestry)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: pedagogika
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA magister

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia drugiego stopnia na kierunku „pedagogika” o profilu praktycznym, wpisują się w dziedzinę nauk społecznych. Program studiów umożliwia osiągnięcie przez absolwenta pogłębionej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji w zakresie analizy i interpretacji współczesnych zjawisk i procesów wychowawczych, edukacyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych.

Absolwent kierunku zna i rozumie w sposób pogłębiony współczesne teorie dotyczące wychowania, opieki, uczenia się i nauczania, resocjalizacji, terapii pedagogicznej, profilaktyki różnorodne uwarunkowania oraz nowoczesne metody i procedury kierowania tymi procesami. Zna i rozumie zastosowanie współczesnych koncepcji dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej w zakresie diagnostyki i zasad konstruowania programów niezbędnych do kompleksowej realizacji programów wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, w tym do dostosowywania programów opiekuńczych i wychowawczych do potrzeb i możliwości podopiecznych i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zna zasady i przebieg procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w działalności wychowawczej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, profilaktycznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń, zasady funkcjonowania głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, uwzględniającej specyfikę funkcjonowania i potrzeby edukacyjne wychowanków i podopiecznych z zaburzeniami w rozwoju. Absolwent potrafi samodzielnie dostrzegać oraz rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w różnych obszarach działań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych, identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne w wymiarze synchronicznym i diachronicznym oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin naukowych tj. psychologia, socjologia, etyka, filozofia. Potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne oraz ich praktyczne skutki z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych problemów opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, posługiwać się terminologią i metodami badawczymi oraz diagnostycznymi w zakresie opieki, wychowania, profilaktyki, resocjalizacji, terapii pedagogicznej, realizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz terapeutyczne w pracy z różnymi grupami społecznym, kierować pracą zespołu podczas wykonywania zadań zawodowych, współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych z zakresu nauk społecznych.

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej pedagoga, opiekuna, wychowawcy, terapeuty, z uwzględnieniem wrażliwości etycznej, empatii, otwartości, refleksyjności oraz zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu, podtrzymywania etosu zawodu, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad, rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, terapeutycznymi, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, w szczególności w zakresie wychowania, kształcenia i samokształcenia.

W programie studiów zostały uwzględnione dwa moduły przedmiotów do wyboru umożliwiające osiągnięcie w stopniu pogłębionym wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i kierowania procesami wychowania, opieki, resocjalizacji, profilaktyki, terapii pedagogicznej oraz stymulowania rozwoju wychowanków i podopiecznych w sposób zindywidualizowany stosowanie do ich potrzeb i możliwości.

MODUŁY DO WYBORU

  1. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ I SOCJOTERAPII

    Moduł przedmiotów w zakresie pedagogiki opiekuńczo wychowawczej z elementami terapii pedagogicznej i socjoterapii umożliwia osiągnięcie przez absolwenta efektów uczenia się, niezbędnych w procesie stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz działań profilaktycznych, pomocowych, mediacyjnych w stosunku do jednostek, rodzin i środowisk wychowawczych, które nie są w stanie samodzielnie spełniać podstawowych funkcji społecznych. Absolwent potrafi dokonać analizy sytuacji wychowawczej i rozwojowej, zinterpretować zjawiska i procesy społeczne, rodzinne i indywidualne właściwości funkcjonowania podopiecznych i wychowanków, organizować i weryfikować formy opiekuńcze w zakresie opieki zastępczej, opieki doraźnej, opieki pozaszkolnej, opieki w sytuacjach dysfunkcji fizycznych i psychospołecznych, opieki i wspomagania w procesach rehabilitacyjnych, opieki systemowej w środowisku lokalnym, metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej w obrębie procesów instytucjonalnych, pozainstytucjonalnych, rodzinnych i specjalistycznych grup wspomagania, organizować współpracę, projektować i wdrażać projekty pracy z jednostką, grupą i środowiskiem społecznym.

  2. RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I ELEMENTAMI SOCJOTERAPIi

    Moduł przedmiotów w zakresie resocjalizacja z profilaktyką społeczną i elementami socjoterapii umożliwia osiągnięcie przez absolwenta efektów uczenia się, niezbędnych w procesie diagnozy pedagogicznej oraz konstruowania programów wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w zakresie rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu społecznym dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo. Absolwent potrafi wykorzystać wychowawcze aspekty pedagogiki i psychologii w profilaktyce społecznej, formułować i rozwiązywać złożone problemy i innowacyjnie wykonywać zadania, właściwe dla metodyki pracy resocjalizacyjnej.
    W stopniu zaawansowanym potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu współczesnych koncepcji oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych, a także projektowania i realizacji zajęć wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych z różnymi grupami społecznymi w środowisku zamkniętym i otwartym, potrafi wykorzystywać narzędzia wsparcia rodzinie zagrożonej, w tym techniki mediacji i negocjacji w sytuacji kryzysu.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kompetencje absolwenta kierunku Pedagogika umożliwiają podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach działań pedagogicznych podejmowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, państwowej i samorządowej administracji, służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, tj. w takich placówkach jak domy dziecka, domy małego dziecka, świetlice środowiskowe, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, Ochotnicze Hufce Pracy, pogotowia opiekuńcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki resocjalizacji i terapii uzależnień, stowarzyszenia i fundacje, zajmujące się profilaktyką społeczną i działalnością resocjalizacyjną, sądy - w charakterze kuratora sądowego oraz kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, zakłady poprawcze, zakłady karne, internaty, bursy, świetlice szpitalne, sanatoria, prewentoria, ośrodki wsparcia dziennego, domy pomocy społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze, Biuro Porad Obywatelskich.

Warunki rekrutacji
Plany studiów
Opłaty za studia niestacjonarne

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595