BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

System jakości kształcenia

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, stawianym współczesnym ośrodkom akademickim, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach tworzy wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, w oparciu m.in. o dotychczasowe dobre praktyki i doświadczenia, postanowienia Deklaracji Bolońskiej, Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, stosowne zapisy w znowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym a także, wynikającą z misji i strategii Uczelni, troską o kształcenie, dające studentom możliwość wszechstronnego rozwoju osobistego, naukowego i zawodowego w trakcie studiów i po ich ukończeniu.

Celami uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia są:

  1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez monitorowanie i usprawnianie organizacji procesu dydaktycznego.
  2. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez ocenę, analizę i doskonalenie programów oraz zakładanych efektów kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.
  3. Doskonalenie procedur oceny i ewaluacji przebiegu procesu kształcenia.
  4. Wspomaganie stałego rozwoju studentów i kadry akademickiej.
  5. Wspieranie mobilności studentów i absolwentów, internacjonalizacji kształcenia oraz kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, umożliwiających funkcjonowanie w warunkach współczesnego rynku pracy.
  6. Dostarczanie informacji umożliwiających usprawnianie zarządzania procesem kształcenia na Uczelni.
  7. Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty edukacyjnej Uczelni.
  8. Kształtowanie, wzmacnianie i promowanie kultury jakości wśród wszystkich interesariuszy Uczelni.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia pełni:

dr Piotr Miller
ul. Batorego 64C, pokój 12

Szczegółowy opis uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595