BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Pielęgniarstwo

KOLEGIUM Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia pierwszego stopnia (licencjackie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny
CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
OBSZAR WIEDZY nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA dziedzina: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki o zdrowiu
dyscypliny: medycyna, biologia medyczna
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Absolwenci kierunku posiadają szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Wykazują znajomość regulacji prawnych oraz norm etycznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Po ukończeniu studiów potrafią samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Absolwent potrafi sprawować kompleksową i zindywidualizowaną opiekę nad osobą chorą, niepełnosprawną oraz umierającą. Ponadto potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki i edukacji oraz promocji zdrowia. Jest także przygotowany do podjęcia studiów II-go stopnia.

Ukończenie studiów na kierunku pielęgniarstwo daje absolwentowi dyplom pozwalający na podjęcie pracy we wszystkich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych jednostkach opieki zdrowotnej oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, a także profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Ponadto uzyskany dyplom umożliwi podjęcie pracy pielęgniarki/pielęgniarza w innych krajach Unii Europejskiej.

Kształcenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach odbywa się na poziomie wyższych studiów zawodowych pierwszego stopnia. Plan i program kształcenia na kierunku pielęgniarstwo jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z dnia 05.06.2012 Poz. 631). Jest również zgodny z wymaganiami dotyczącymi kształcenia pielęgniarek, wynikającymi z Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu i Rady Europy z dnia 7 września 2005 roku w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. UE. L.05.255.22).

Możliwości zatrudnienia:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne);
 • sanatoria;
 • ośrodki rehabilitacyjne;
 • ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej;
 • placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki);
 • zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze;
 • domy opieki społecznej;
 • ośrodki medycyny pracy;
 • jednostki ratownictwa medycznego;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?

 • Pracę zawsze znajdziesz – zarówno w Polsce jak i za granicą jest ogromne zapotrzebowania na usługi pielęgniarskie.
 • Celem pracy jest pomoc człowiekowi w radzeniu sobie z chorobą i niepełnosprawnością. W tym zawodzie jesteś blisko człowieka potrzebującego, pomagasz zapobiegać chorobom i promować zdrowie.
 • Studia to nie tylko teoria. Ponad 50% programu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne, m. in. w szpitalach i przychodniach, pod opieką doświadczonej kadry.
 • Prestiż - jest to zawód, który cieszy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym.

Zajęcia w PWSZ w Skierniewicach prowadzone są przez doświadczonych wykładowców o dużej praktyce zawodowej.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595