BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

 1. Adresaci studiów

  Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza skierowane są absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia posiadających uprawnienia pedagogiczne, którzy zainteresowani są uzyskaniem specjalistycznych kwalifikacji zawodowych lub podwyższaniem własnych kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

 2. Charakterystyka programu studiów

  Podstawowym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy (nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pedagogów szkolnych) w szeroki zakres wiedzy teoretycznej oraz praktyczne umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej.

  Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczne kwalifikacje wraz z uprawnieniami do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjnego, takich jak: domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodzinne domy dziecka, policyjne izby dziecka: w placówkach wsparcia dziennego takich jak: świetlice socjoterapeutyczne czy ogniska wychowawcze oraz pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w placówkach szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa) i pozaszkolnych.

  Uwaga: Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci studiów licencjackich uzyskują kwalifikacje do wykonywania zadań opiekuńczo- wychowawczych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół.

  W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę między innymi w zakresie:

  • teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej
  • wybranych problemów psychologii rozwojowo–wychowawczej
  • diagnozy i terapii pedagogicznej
  • profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • budowy i realizacji programów profilaktyki w placówce
  • projektowania działań opiekuńczo-wychowawczych z jednostką i grupą
  • wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • podstaw prawnych pracy opiekuńczo–wychowawczej
  • psychopedagogiki niedostosowania społecznego
  • rozwoju umiejętności interpersonalnych
  • ewaluacji działań wychowawczo-profilaktycznych
  • technologii informacyjnej w pracy nauczyciela–wychowawcy

   

  oraz szeroko rozumiane umiejętności metodyczne, wychowawcze, diagnostyczne i terapeutyczne niezbędne w pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, w tym między innymi umiejętności:

  • inicjowania, organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą
  • identyfikowanie problemów z zakresu wychowania, opieki, pomocy, profilaktyki i terapii
  • projektowanie i wdrażanie projektów pracy z jednostką i grupą
  • opracowywania strategii opiekuńczo- wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki
  • profesjonalnego udzielania pomocy, koordynowania oraz planowania pracy wychowawczo-opiekuńczej w placówkach oświatowy
  • wspomagania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży
  • technik prowadzenia zajęć terapeutycznych
  • konstruowania programów i projektów pedagogicznych
  • analizy sytuacji wychowawczej i rozwojowej w rodzinie, grupie, instytucji i środowisku
  • diagnozy potrzeb rozwojowych, egzystencjalnych i opiekuńczych
  • organizowania i weryfikowania form opiekuńczych w zakresie: opieki zastępczej, opieki doraźnej, opieki pozaszkolnej, opieki w sytuacjach dysfunkcji fizycznych i psychospołecznych, opieki i wspomagania w procesach rehabilitacyjnych
  • promocji form i idei opiekuńczo–wychowawczych w systemach społecznych i rodzinnych
  • metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej w obrębie procesów instytucjonalnych, pozainstytucjonalnych, rodzinnych i specjalistycznych grup wspomagania
  • organizowania współpracy i wymiany usług w sieci wsparcia społecznego na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

   

  Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 150 godz.

  Absolwent studiów podyplomowych aby osiągnąć założone efekty kształcenia musi zdobyć 40 pkt. ECTS

 3. Czas trwania studiów

  Studia podyplomowe obejmują 350 godzin dydaktycznych i trwają trzy semestry (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota/niedziela, dwa razy w miesiącu). Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zostało zaplanowane na 05-06.10.2019 r., zakończenie na 30.06.2020 r.

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego.

 4. Zasady rekrutacji

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (do pobrania)

   

 5. Procedura rekrutacji

  Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PWSZ w Skierniewicach.

  Osoby zainteresowane podjęciem studiów proszone są o dostarczenie w/w dokumentów do PWSZ w Skierniewicach w terminie do 20.09.2019 r.

  Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
  siedziba Uczelni, PWSZ w Skierniewicach
  ,

  ul. Batorego 64c, 96-100 Skierniewice, pok. 220 (II piętro),
  mgr Agnieszka Łaszcz-Smętkowska
  , tel. 46 834 40 06,
  asmetkowska@pwsz.skierniewice.pl

  mgr Aneta Jabłońska pok. 128 I piętro, tel. 46 834 40 28,
  ajablonska@pwsz.skierniewice.pl

  Dokumenty należy składać w zamykane, papierowej teczce opisane w sposób następujący:

  • nazwisko i imię
  • adres zamieszkania
  • nazwa studiów podyplomowych

 6. Koszt uczestnictwa

  Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł (istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach).

 7. Dane do kontaktu

  Wszelkich informacji na temat studiów udziela dr Małgorzata Potoczna, tel. kom. 691 994 049, e-mail matmalmar@poczta.onet.pl

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595