BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

System jakości kształcenia

Realizacja założeń Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach na lata 2019-2024 oraz jej misji i wizji, podkreślających dążenie Uczelni do doskonałości dydaktycznej oraz do budowania statusu wiodącego ośrodka w zakresie kształcenia zawodowego i specjalistycznego, wymaga wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie zapewnienia i stałego doskonalenia jakości kształcenia. Odgrywają one kluczową rolę w diagnozowaniu mocnych i słabych stron procesu kształcenia realizowanego w Uczelni oraz w podejmowaniu na tej podstawie działań, służących kształtowaniu, umacnianiu i poszerzaniu jej oferty dydaktycznej. Dzięki temu, Uczelnia może w bardziej efektywny sposób odpowiadać na wyzwania współczesności, w tym na przemiany rynku pracy i zmieniające się oczekiwania młodzieży akademickiej, związane ze sposobami zdobywania i poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach:

  1. Wspomaganie realizacji celów strategicznych i operacyjnych Uczelni powiązanych z jej misją i wizją, szczegółowo opisanych w Strategii Rozwoju na lata 2019-2024.
  2. Doskonalenie jakości kształcenia poprzez bieżące monitorowanie i wspieranie działań na rzecz usprawniania sposobu organizacji procesu kształcenia.
  3. Doskonalenie jakości kształcenia poprzez systematyczną ocenę, analizę i aktualizację programów studiów oraz monitorowanie sposobów kształtowania zakładanych, zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji, efektów uczenia się dla studiów o profilu praktycznym.
  4. Doskonalenie procedur ewaluacji przebiegu procesu kształcenia oraz analizy czynników, które mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na jego kształt.
  5. Wspieranie działań na rzecz mobilności studentów i kadry akademickiej oraz internacjonalizacji procesu kształcenia.
  6. Wspieranie działań na rzecz stałego rozwoju kadry akademickiej.
  7. Wspieranie działań na rzecz poszukiwania efektywnych form kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów, adekwatnych do ich potrzeb i oczekiwań oraz umożliwiających im efektywne funkcjonowanie w warunkach współczesnego i przyszłego rynku pracy.
  8. Wspieranie podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności oferty edukacyjnej Uczelni.
  9. Systematyczne pozyskiwanie i analiza danych, pochodzących z różnych dostępnych źródeł, które mogą mieć wpływ kształt realizowanego w Uczelni procesu kształcenia oraz dostarczanie na ich podstawie informacji i rekomendacji dla władz Uczelni i jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, umożliwiających podejmowanie działań naprawczych oraz doskonalenie tego procesu.
  10. Kształtowanie, wzmacnianie i promowanie kultury jakości oraz odpowiedzialności za przebieg procesu kształcenia młodzieży akademickiej wśród różnych kategorii interesariuszy Uczelni.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia pełni:

dr Piotr Miller
ul. Batorego 64C, pokój 12

Szczegółowy opis uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595