BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Rolnictwo-ogrodnictwo

  TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ
  – planowany termin otwarcia Wrzesień 2019

 1. Adresaci studiów

  Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z niektórych działań PROW 2014-2020 jak: "Premie dla młodych rolników". Dodatkowo pozwolą wnioskodawcom starającym się o pomoc inwestycyjną uzyskać wyższe wsparcie finansowe z działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych, "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych", Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 lub spełnić inne kryteria w działaniu "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Pozwolą też uzyskać odpowiednie kwalifikacje osobom chcącym w przyszłości zająć się prowadzeniem działalności rolniczej w tym zakupić grunty rolne, gdzie według nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wymagane jest właśnie posiadanie kwalifikacji rolniczych. Szeroki zakres programowy studiów pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej z zastosowaniem nowych technologii, wprowadzaniem innowacji, różnicowania produkcji i dywersyfikacji działalności w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstwa oraz działalności pozarolniczej. Studia te spełniają również kryterium wykształcenia wyższego rolniczego, które jest jednym z warunków przy ubieganiu się o wpis na listę doradców rolniczych i następnie świadczenie przez te osoby usług doradczych, usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym (działalnie: „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”)..

 2. Charakterystyka programu studiów

  Program podyplomowych studiów obejmuje następujące zagadnienia: podstawy fizjologii, gleboznawstwa i biologii roślin rolniczych i ogrodniczych, technologie upraw rolniczych i ogrodniczych (warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne i urządzanie terenów zielonych), uwarunkowania przyrodnicze i ekonomiczne rolnictwa. Część zajęć poświęcona będzie systemowi produkcji ekologicznej oraz źródłom energii odnawialnej, Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w tym działaniu rolnośrodowiskowoklimatycznemu - RŚK oraz dobrej praktyce rolniczej i doradztwu rolniczemu).

  Wiedza przekazywana będzie na wykładach w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz w czasie zajęć terenowych przez doświadczonych nauczycieli akademickich i pracowników Instytutu Ogrodnictwa i MRiRW.

  Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 3. Czas trwania studiów

  Program studiów obejmuje 2 semestry, realizowany podczas dwudniowych zjazdów w Brwinowie co najmniej raz w miesiącu (sobota/niedziela), w którym istnieje możliwość przenocowania.

  Termin rozpoczęcia kolejnych edycji uwarunkowany jest liczbą zgłoszonych kandydatów.

 4. Organizatorzy

  Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne
  Kierownik Studiów - prof. zw. dr hab. Andrzej Radecki – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych

 5. Sekretariat studiów

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
  ul. Pszczelińska 99 pokój nr 17, 05-840 Brwinów
  tel. 22 729 66 34 lub 22 125 62 00 wew. 175
  - mgr inż. Grażyna Bulińska, gbulinska@pusb.pl, tel. kom. 696 410 191
  - mgr Maria Majszyk, mmajszyk@pusb.pl, tel. kom. 691 110 125

 6. Zasady rekrutacji

  Kandydat na studia podyplomowe musi legitymować się wykształceniem wyższym - licencjackim, inżynierskim, magisterskim. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PUSB w Skierniewicach.

   Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:
  • karta zgłoszenia uczestnictwa (do pobrania)
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

  Zgłoszenia przesłać mailem na wskazane adresy:
  - mgr inż. Grażyna Bulińska, gbulinska@pusb.pl
  - mgr Maria Majszyk, mmajszyk@pusb.pl
 7. Koszt uczestnictwa

  1800 zł za semestr, płatne przelewem na konto Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego

  Dane do przelewu:
  Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  ul. Batorego 64C
  96-100 Skierniewice
  tytułem - za studia podyplomowe z ROLNICTWA-OGRODNICTWA
  PKO BP 08 1020 3352 0000 1802 0166 3681

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia - wersja z 19 września 2019
Zaproszenie - wersja z 20 września 2019
Harmonogram - wersja z 20 września 2019
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595