redtube xvideos redtube xvideos

BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Warunki rekrutacji

Procedura rekrutacji
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia prowadzone jest zgodnie z załącznikami do Uchwały Senatu PWSZ w Skierniewicach z dnia 28 maja 2018 roku, pt. „Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach kształcenia na rok akademicki 2018/2019.

Etap I - rejestracja elektroniczna (od 28 maja) - obowiązkowa
Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie: System IRK, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Etap II - składanie dokumentów - obowiązkowe
Każdy z kandydatów po zalogowaniu się i wypełnieniu wszystkich danych powinien niezwłocznie dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do Uczelni przy ul. Batorego 64C, pokój 118 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, w terminie do 13 października 2018 roku (studia I stopnia oraz menedżerskie studia ekonomiczno-prawne), w terminie do 29 września 2018 roku (pedagogika studia II stopnia). Po tym terminie decyzję w sprawie przyjęcia dokumentów podejmuje dziekan właściwego wydziału.

  Wymagane od kandydata dokumenty:
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, dyplom i suplement (dla kandydatów na studia II stopnia),
 • trzy fotografie o wymiarze 35x45 mm,
 • dowód opłaty rekrutacyjnej (80 zł) na konto uczelni:
  PKO BP SA Oddział nr 1 w Skierniewicach 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595,
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
 • ankieta osobowa (wypełniona i wydrukowana przez kandydata w drodze rejestracji elektronicznej),
 • ankieta informacyjna dla kandydata na studia,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych),
 • zaadresowana koperta zwrotna wraz z wypełnionym drukiem potwierdzenia odbioru (bez naklejania znaczków pocztowych).
  Dokumenty należy składać w zamykanej, papierowej teczce, opisanej w następujący sposób:
 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • wybrany kierunek studiów,
 • preferowana przez studenta specjalność.

Etap III - postępowanie kwalifikacyjne
Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne prowadzane jest w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego kandydata na studia (studia I stopnia), średnią ocen uzyskanych w trakcie toku nauczania, umieszczoną w suplemencie do dyplomu (studia II stopnia). Szczegółowe informacje zawiera punkt następny tego rozdziału (Zasady i tryb rekrutacji). Wydziałowe komisje kwalifikacyjne w trakcie prowadzonego postępowania ustalają listy kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów.

Etap IV - ogłoszenie wyników
Listy kandydatów przyjętych na I rok studiów w kolejności uzyskanych wyników, wraz z podaniem liczby punktów, ogłaszane są w siedzibie PWSZ (ul. Batorego 64C) poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie ich na stronie uczelni w zakładce: wyniki rekrutacji.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 19 października 2018 roku (studia I stopnia oraz menedżerskie studia ekonomiczno-prawne), 5 października 2018 roku (pedagogika studia II stopnia)

Etap V - Procedura odwoławcza
Od decyzji wydziałowych komisji ds. doboru kandydatów na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji ds. Doboru Kandydatów na Studia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor na podstawie opinii uczelnianej komisji.

Etap VI - Badanie lekarskie (dotyczy studiów I stopnia)

  Kierunki studiów, na które jest wymagane orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do studiowania to:
 • Dietetyka
 • Kosmetologia
 • Ogrodnictwo
 • Pielęgniarstwo - oryginał zaświadczenia z sanepidu o wykonanych badaniach na nosicielstwo - obowiązkowe
Szczegółowe informacje

 

Zasady i tryb rekrutacji

  Postępowanie rekrutacyjne i limity przyjęć
 1. Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminów: dojrzałości i maturalnego.
 2. Limit przyjęć na I rok studiów wynosi:
  KIERUNEK TRYB STUDIÓW
  STACJONARNE NIESTACJONARNE
  Studia I stopnia
  Administracja 15 15
  Bezpieczeństwo wewnętrzne 40 40
  Dietetyka 20 15
  Finanse i rachunkowość 20 30
  Informatyka 30 20
  Kosmetologia 15 10
  Ogrodnictwo 25 25
  Pedagogika 30 35
  Pielęgniarstwo 35 -
  Zarządzanie 20 30
  Studia II stopnia
  Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne 40 20
  Pedagogika 25 20
 3. Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne ma na celu ustalenie listy osób przyjętych na studia.
 4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne.
 5. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów, ostateczny wynik uwzględnia wyniki uzyskane przez kandydata na poszczególnych etapach tego postępowania.
 6. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza kolejnością, bez postępowania rekrutacyjnego. Warunkiem przyjęcia jest złożenie dokumentów poświadczających fakt bycia laureatem lub finalistą olimpiady szczebla centralnego oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 1 ust.4. Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2014-2020 określił Senat PWSZ w Skierniewicach Uchwałą nr 40/III/2014 z dnia 19 maja 2014 roku.
 7. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, wydziałowe komisje ds. doboru kandydatów na studia sporządzają indywidualny protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków i trybu rekrutacji. Protokół podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji ds. doboru kandydatów na studia i jej członkowie.
 8. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowe komisje ds. doboru kandydatów na studia sporządzają listy kandydatów w kolejności uzyskanych wyników wraz z podaniem liczby punktów i ogłaszają je w siedzibie PWSZ przez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń oraz na stronie uczelni.
 9. Wszelkie skreślenia i zmiany w dokumentach powinny być potwierdzone podpisem przewodniczącego.
 10. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowe komisje ds. doboru kandydatów na studia podejmują decyzje o zakwalifikowaniu kandydatów na studia w ramach limitu miejsc określonego w uchwale Senatu.
 11. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte z zachowaniem kolejności wynikającej z ilości uzyskanych punktów.
 12. Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne odbywa się: na studia I stopnia:
  1. w odniesieniu do kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura) na podstawie wyników procentowych uzyskanych na tym egzaminie na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z części pisemnej i ustnej,
  2. w odniesieniu do kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) na podstawie ocen uzyskanych na tym egzaminie z części pisemnej i ustnej.
  na studia II stopnia:
  • na podstawie średniej ocen z toku nauczania umieszczonej w suplemencie do dyplomu (do 2 miejsc po przecinku).
 13. Obliczenie punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (studia I stopnia) w odniesieniu do kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (nowa matura) na podstawie wyników procentowych uzyskanych na tym egzaminie na poziomie podstawowym i rozszerzonym z części pisemnej i ustnej, prowadzone jest przy zastosowaniu algorytmu jednej trzeciej sumy: wyniku uzyskanego na poziomie podstawowym i wyniku uzyskanego na poziomie rozszerzonym pomnożonego przez 2.
 14. Wynik końcowy kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego jest obliczany na podstawie wyników egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z trzech przedmiotów o różnych poziomach ważności, według następujących zasad:
  1. po pierwsze brane są pod uwagę wyniki w kolejności z przedmiotów:
   NAZWA PRZEDMIOTÓW dla kandydatów wybierających KIERUNEK STUDIÓW:
   matematyka i język angielski finanse i rachunkowość, informatyka, zarządzanie, administracja
   język polski i język angielski pedagogika
   język polski, wiedza o społeczeństwie i język angielski bezpieczeństwo wewnętrzne
   chemia i biologia ogrodnictwo, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo
   Wyniki z tych przedmiotów posiadają wagę 1
  2. po drugie brane są pod uwagę wyniki w kolejności z przedmiotów:
   NAZWA PRZEDMIOTÓW dla kandydatów wybierających KIERUNEK STUDIÓW:
   geografia, historia i wiedza o społeczeństwie finanse i rachunkowość, administracja, pedagogika, zarządzanie
   technologia informacyjna (lub informatyka), wiedza o społeczeństwie, historia i geografia informatyka
   historia i podstawy przedsiębiorczości bezpieczeństwo wewnętrzne
   język angielski ogrodnictwo, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo
   Wyniki z tych przedmiotów posiadają wagę 0,8
  3. po trzecie brane są pod uwagę wyniki w kolejności z przedmiotów:
   NAZWA PRZEDMIOTÓW dla kandydatów wybierających KIERUNEK STUDIÓW:
   podstawy przedsiębiorczości, fizyka i astronomia (lub fizyka), chemia, technologia informacyjna (lub informatyka), język obcy inny niż angielski i pozostałe przedmioty finanse i rachunkowość, administracja, pedagogika, zarządzanie
   podstawy przedsiębiorczości, fizyka i astronomia (lub fizyka), chemia, język obcy inny niż angielski i pozostałe przedmioty informatyka
   geografia, język obcy inny niż angielski, fizyka i astronomia (lub fizyka), chemia, technologia informacyjna (lub informatyka) i pozostałe przedmioty bezpieczeństwo wewnętrzne
   fizyka i astronomia (lub fizyka), matematyka, technologia informacyjna (lub informatyka), podstawy przedsiębiorczości, język obcy inny niż angielski i pozostałe przedmioty ogrodnictwo, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo
   Oceny z tych przedmiotów posiadają wagę 0,6
 15. Wynik z poszczególnych przedmiotów uwzględnianych podczas kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego jest przeliczany na punkty według reguły:
  1. procenty przeliczane są na punkty w przypadku zdania przez kandydata egzaminu maturalnego (nowa matura); przykład: wynik 36% z egzaminu oznacza 36 punktów dla potrzeb kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego,
  2. oceny przeliczane są na punkty w przypadku zdania przez kandydata egzaminu dojrzałości (stara matura) według zasady: ocena 2 jako 10 punktów, ocena 3 jako 30 punktów, ocena 4 jako 50 punktów, ocena 5 jako 70 punktów, ocena 6 jako 90 punktów.
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W SKIERNIEWICACH

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595