BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

"Zintegrowany Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
PO WER Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych

III. Wsparcie studentów i absolwentów

W ramach tego zadania studenci i absolwenci mogą skorzystać ze:

1. SZKOLENIA PODNOSZĄCEGO KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE I W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Harmonogram szkoleń

Szkolenie możliwe do zrealizowania w jednej z dwóch proponowanych ścieżek:

PROFESJONALNY PRZEDSIĘBIORCA:

 • zakładanie działalności gospodarczej – m.in. wiedza gdzie poszukiwać zewnętrznych środków na rozpoczęcie działalności, obsługi finansowej, zdobycie kompetencji niezbędnych do planowania, organizowania
 • biznesplan – wzrost kompetencji analitycznych, planowanie i organizacja zasobów i potrzeb, finansowych, materialnych, ludzkich, marketing i logistyka biznesowa
 • budowanie brandu, kreowanie wizerunku – zdobycie wiedzy na temat istoty wizerunku firmy, identyfikacja przewagi konkurencyjnej
 • kulturalny biznesmen – kompetencje z zakresu etykiety i kultury biznesowej, autoprezentacja, równość szans kobiet i mężczyzn w obszarze kontaktów biznesowych – m.in. wiedza gdzie poszukiwać zewnętrznych środków na rozpoczęcie działalności, obsługi finansowej, zdobycie kompetencji niezbędnych do planowania, organizowania
 • zrozumieć klienta – budowanie relacji z klientem, badanie potrzeb, stereotypy płci w biznesie, rozwój kompetencji komunikacyjnych i negocjacyjnych
 • czynniki ryzyka w środowisku pracy – świadomość czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych oraz umiejętność wdrażania zasad zdrowego stylu życia
PROFESJONALNY PRACOWNIK:

 • organizacja przestrzeni i czasu – zwiększanie efektywności pracy własnej, nauka planowania i organizowania, work-life balance w kontekście ról kobiet i mężczyzn na rynku pracy, określenie priorytetów
 • rozwiązywanie zadań i problemów – rozwój kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, analitycznego myślenia, przedsiębiorczości
 • być w teamie, zespołowość – rozwój kompetencji komunikacyjnych, asertywność w pracy, rola w zespole, równość szans kobiet i mężczyzn, przeciw stereotypom
 • ciągły rozwój – otwartość na zmianę, elastyczność, świadome wychodzenie ze strefy komfortu, korzyści i trudności w zmianie
 • mindfulness – uważność – równowaga, koncentracja, balans, jakość pracy, jakość życia – dbałość o potrzeby własne i innych również w kontekście niedyskryminacji, świadomości wykorzystania zasobów
 • czynniki ryzyka w środowisku pracy – świadomość czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych oraz umiejętność wdrażania zasad zdrowego stylu życia

2. SPECJALISTYCZNE CERTYFIKOWANE SZKOLENIA POSZERZAJĄCE PRAKTYCZNE KOMPETENCJE ZAWODOWE

 • Profesjonalne specjalistyczne szkolenia zawodowe ściśle powiązane z kierunkiem kształcenia
 • Profesjonalne specjalistyczne szkolenia zawodowe Prymus – dla najlepszych studentów wspieranych kierunków kształcenia

Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie certyfikat potwierdzający podniesienie kompetencji i nabycie kwalifikacji zawodowych. Będzie to dokument uznany w branży i pożądany przez pracodawców.

3. WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW – WORK TOUR

– które będą polegać na wyjazdach do firm z branż ściśle powiązanych z kierunkami kształcenia studentów. Będzie to niesamowita okazja do zapoznania się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw „od środka”, wymiany doświadczeń, podniesienia kompetencji zawodowych i komunikacyjnych.

4. ZAJĘCIA DODATKOWE Z PRACODAWCAMI / SPOTKANIA Z LUDŹMI SUKCESU

– to kolejna propozycja i szansa na bezpośrednią wymianę doświadczeń z pracodawcami, możliwość czerpania wzorców do działania i inspiracji do rozwoju, szansa na podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych, zapoznanie się z realnymi warunkami i wymogami współczesnego rynku pracy.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595