Informacje
  

 Działy
  

 Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Absolwent zdobywa ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu i socjologii) oraz nauk prawnych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Uzyskuje przygotowanie do przeprowadzania analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Poznaje w szczególności problematykę teorii, polityki oraz strategii bezpieczeństwa oraz systemu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa - jego ustroju i struktury. Poznaje podział władzy w państwie, w tym konstytucyjny system władzy publicznej, oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rolę administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Absolwent zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Uzyskuje wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Jest przygotowany rozwiązywać typowe problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej. Zdobywa umiejętności: zarządzania, w tym kierowania małymi zespołami ludzkimi, stosowania prawa, w tym prawa karnego, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania oraz przetwarzania i przekazywania informacji. Poznaje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz za zapewnienie ładu i porządku publicznego. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia. Przyszły absolwent może obrać jedną z dwóch oferowanych przez Uczelnię specjalności: Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne albo Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa.

Specjalność Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne obejmuje następujące treści: – Międzynarodowe stosunki polityczne – Organizacja systemów ratownictwa – Ustrój samorządu terytorialnego – Ochrona radiologiczna – Infrastruktura transportu – Ochrona dóbr kultury – Ochrona środowiska – Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego – Procesy informacyjne w zarządzaniu – Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych. Wskazana specjalność przygotowuje w szczególności do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacji działań ratowniczych i organizacyjno-logistycznych.

Specjalność Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa obejmuje następujące treści: – Międzynarodowe stosunki wojskowe – Procedura karna – Dowodzenie i techniki operacyjne – Resocjalizacja – Bezpieczeństwo terytorialne – Ekonomika obrony – Prawo karne wykonawcze – Prawo celne i dewizowe – Służby specjalne – Postępowanie w sprawach nieletnich. Wskazana specjalność przygotowuje w szczególności do wykonywania zadań typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny, zwłaszcza: Policji, służby celnej i penitencjarnej.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rektutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (I: język polski; II wiedza o społeczeństwie; III pierwszy język obcy oraz  historia i podstawy przedsiębiorczości i pozostałe przedmioty )

 Drukuj   

 Dokumenty
  

  

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

TELEFON:

 centrala:
   tel. 046 834 40 00
   fax. 046 834 40 07

 dziekanat:

Ekonomia, Informatyka, Finanse i Rachunkowość
   tel. 046 834 40 02

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ogrodnictwo, Kosmetologia, Dietetyka
   tel. 046 834 40 09

E-MAIL:
 - dziekanat
 - rektorat
 - promocja

NIP:
 836-177-07-23

NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595