BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

KOLEGIUM Kolegium Społeczno-Ekonomiczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia pierwszego stopnia (licencjackie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studenci tego kierunku zdobywają ogólną wiedzę z zagadnień społecznych i prawnych, która pozwoli im w pracy zawodowej na przeprowadzanie różnorodnych analiz zjawisk związanych z bezpieczeństwem w różnych skalach (globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej). Sprzyja temu gruntowne poznanie teorii, polityki oraz strategii bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa narodowego.
Na tle poznania podziału i systemu władzy publicznej, studenci zdobywają w szczególności wiedzę o usytuowaniu i roli administracji publicznej, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne. Znajomość zadań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz teorii zarządzania, pozwalają absolwentowi kierunku na podejmowanie określonych działań, służących bezpieczeństwu wewnętrznemu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Szeroki zakres wiedzy z dziedziny zarządzania pozwala także absolwentowi tego kierunku na kierowanie małymi zespołami ludzkimi, stosowanie prawa, w tym karnego, komunikowania się z otoczeniem, zbierania i przetwarzania uzyskanych informacji oraz przekazywania ich po uprzednim zhierarchizowaniu.

MODUŁY DO WYBORU

 1. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

  Studenci w ramach tego modułu przygotowują się w szczególności do wykonywania zadań administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, organizacji działań ratowniczych i organizacyjno-logistycznych. Moduł ten obejmuje następujące treści: ustrój samorządu terytorialnego, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo ekologiczne, geografia bezpieczeństwa, straż graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa, postępowanie w sprawach nieletnich. W programie nauczania znajdują się ponadto treści dotyczące komunikowania się w sytuacjach kryzysowych oraz procesów informacyjnych w zarządzaniu.

 2. SŁUŻBY MUNDUROWE I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

  Moduł przygotowuje w szczególności do wykonywania zadań typowych dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ład publiczny, zwłaszcza: policji, służby celnej i penitencjarnej. Program modułu obejmuje następujące treści: międzynarodowe stosunki wojskowe, policja w systemie bezpieczeństwa państwa i samorządu lokalnego, siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa, służby specjalne, dowodzenie i techniki operacyjne. W programie nauczania znajdują się ponadto treści dotyczące: procedury karnej, resocjalizacji oraz prawa celnego i dewizowego.

 3. PILOT – MECHANIK SAMOLOTU ULTRALEKKIEGO (UL)

  (w r. ak. 2019/2020 w ofercie tylko dla studiów stacjonarnych)

  Moduł "Pilot – mechanik samolotu UL" jest nowym modułem, który zacznie funkcjonować od bieżącego roku. Program modułu zawiera treści, które przygotowują Absolwenta do uzyskania licencji pilota i mechanika samolotu UL w zakresie pilotażu i eksploatacji statków powietrznych, które obejmują zarówno nowoczesne technologie oraz środki informacyjne jak również wymagania międzynarodowych instytucji lotniczych określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel latający oraz personel zapewniający nieprzerwaną zdatność do lotu. Moduł przygotowuje studentów do znalezienia zatrudnienia m.in. w wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach rządowych i samorządowych (komórkach reagowania kryzysowego) związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Ponadto w programie nauczania znajdują się przedmioty kierunkowe związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, m.in: zwalczanie przestępczości, zwalczanie terroryzmu, geografia bezpieczeństwa i wiele innych dających studentom solidną podstawę do zostania specjalistą w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku może poszukiwać pracy w administracji publicznej (w charakterze specjalisty - analityka i inspektora średniego szczebla), w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego (w służbach, inspekcjach i funkcjonujących strażach), a także w zespołach reagowania kryzysowego szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego. Wybór modułu pilot - mechanik samolotu ultralekkiego, daje możliwość do podjęcia zatrudnienia m.in. w: wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach rządowych i samorządowych (komórkach reagowania kryzysowego) związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595