BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Diagnoza i terapia pedagogiczna

 1. Adresaci studiów

  Studia podyplomowe Diagnoza i terapia skierowane są do absolwentów studiów wyższych pedagogicznych (nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych) oraz absolwentów studiów magisterskich na kierunku psychologia, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kompetencji związanych z prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.

 2. Charakterystyka programu studiów

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w szeroki zakres wiedzy teoretycznej w obszarze diagnozy pedagogicznej oraz stworzenie możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych, terapeutycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z § 14 ust.4 Rozporządzenia MEN z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

  W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę między innymi w zakresie:

  • metod i technik stosowanych w terapii pedagogicznej, (muzykoterapia, bajkoterapia, choreoterapia, techniki relaksacji), terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji oraz terapii trudności w uczeniu się
  • organizacji terapii pedagogicznej
  • metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania, arytmetyki
  • metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (min. ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania, arytmetyki)
  • metodyki zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym
  • diagnozy pedagogicznej, w tym diagnozy zaburzeń rozwoju uczniów i niepowodzeń szkolnych
  • wybranych zagadnień psychologii klinicznej, rozwojowej i wychowawczej
  • wczesnego wspomagania rozwoju psychospołecznego dziecka
  • prawnych aspektów poradnictwa i pomocy pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wykorzystania techniki komputerowej w terapii pedagogicznej
  • wybranych zagadnień z logopedii

   

  oraz szeroko rozumiane umiejętności, w tym umiejętności:

  • praktycznego stosowania wybranych metod i technik terapii pedagogicznej w pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą
  • trafnej diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych i problemów wychowawczych
  • trafnej diagnozy potrzeb edukacyjno-terapeutycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej
  • różnicowania potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności od specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z innych przyczyn
  • planowania i prowadzenia wszechstronnych działań terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych, wobec dzieci i młodzieży, a także rodzin wykazujących trudności wychowawcze
  • prowadzenia zajęć korekcyjno–kompensacyjnych i rewalidacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym
  • planowania i prowadzenia działań profilaktycznych
  • samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki i pokrewnych nauk społecznych
  • zasad organizacji współpracy nauczycieli w celu rozpoznawania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych
  • zasad organizacji interdyscyplinarnych zespołów specjalistów, w celu planowania i realizacji zadań wynikających z wielospecjalistycznej diagnozy potrzeb dziecka i rodziny
  • umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z dzieckiem i jego rodzicami
  • opracowywania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniem kształcenia specjalnego

   

  Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 150 godz.

  Absolwent studiów podyplomowych aby osiągnąć założone efekty kształcenia musi zdobyć 50 pkt. ECTS

 3. Czas trwania studiów

  Studia podyplomowe obejmują 370 godzin dydaktycznych i trwają trzy semestry (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota/niedziela, dwa razy w miesiącu). Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zostało zaplanowane na 05-06.10.2019 r., zakończenie na 30.06.2020 r.

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/dyplomowego.

 4. Zasady rekrutacji

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (do pobrania)

   

 5. Procedura rekrutacji

  Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PWSZ w Skierniewicach.

  Osoby zainteresowane podjęciem studiów proszone są o dostarczenie w/w dokumentów do PWSZ w Skierniewicach w terminie do 20.09.2019 r.

  Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
  siedziba Uczelni, PWSZ w Skierniewicach
  ,

  ul. Batorego 64c, 96-100 Skierniewice, pok. 220 (II piętro),
  mgr Agnieszka Łaszcz-Smętkowska
  , tel. 46 834 40 06,
  asmetkowska@pwsz.skierniewice.pl

  mgr Aneta Jabłońska pok. 128 I piętro, tel. 46 834 40 28,
  ajablonska@pwsz.skierniewice.pl

  Dokumenty należy składać w zamykane, papierowej teczce opisane w sposób następujący:

  • nazwisko i imię
  • adres zamieszkania
  • nazwa studiów podyplomowych

 6. Koszt uczestnictwa

  Całkowity koszt studiów wynosi 4000 zł (istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach).

 7. Dane do kontaktu

  Wszelkich informacji na temat studiów udziela dr Małgorzata Potoczna, tel. kom. 691 994 049, e-mail matmalmar@poczta.onet.pl

Pliki do pobrania

Terminy zjazdów (edycja II 2018-2019) - wersja z 06 września 2018
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595