BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Doradztwo edukacyjno–zawodowe

 1. Adresaci studiów

  Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich zainteresowanych udzielaniem pomocy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz podwyższaniem swoich kompetencji w ramach idei uczenia się przez całe życie.

  Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy w charakterze doradcy zawodowo-edukacyjnego w szkołach i innych placówkach oświatowych pod warunkiem posiadania przez kandydatów kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych. W przypadku braku kwalifikacji pedagogicznych słuchacze otrzymają uprawnienia do świadczenia usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w innych instytucjach tj. instytucje rynku pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej, a także w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych zajmujących się kształtowaniem zasobów ludzkich poprzez wspieranie ludzi w planowaniu kariery zawodowej oraz w dokonywaniu wyborów zawodowych.

 2. Charakterystyka programu studiów

  Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze doradcy edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru współczesnego poradnictwa zawodowego. Studia wyposażają w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług z zakresu doradztwa edukacyjnego oraz doradztwa zawodowego w odniesieniu do różnorodnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

  Program studiów opracowany został w oparciu o ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, stanowiący odpowiedź na potrzebę wykształcenia specjalistów przygotowanych do realizacji procesu realnego wsparcia dla osób planujących oraz realizujących już ścieżkę edukacyjną i zawodową.

  Program studiów zakłada realizację treści kształcenia w ramach 3 modułów:

  1. Teoretyczne i prawne aspekty doradztwa edukacyjno-zawodowego
  2. Zasoby osobowe doradcy zawodowego
  3. Warsztat pracy doradcy w kontekście potrzeb współczesnego doradztwa edukacyjno-zawodowego
   • Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjno-zawodowego
   • Elementy psychologii i socjologii pracy
   • Zawodoznawstwo
   • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego
   • Rynek pracy - informacja edukacyjna i zawodowa
   • Poradnictwo indywidualne i grupowe
   • Bilans kompetencji i Indywidualny Plan Działania
   • Wysokie technologie w poradnictwie zawodowym
   • Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych
   • Poradnictwo edukacyjne
   • Planowanie pracy doradcy zawodowego
   • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego
   • Trening osobisty
   • Planowanie kariery
   • Seminarium dyplomowe

  Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 60 godz.
  Warunkiem zaliczenia praktyki jest udokumentowane przeprowadzenie 30 godzin doradztwa grupowego i 30 godzin doradztwa indywidualnego.

  Absolwent studiów podyplomowych aby osiągnąć założone efekty kształcenia musi zdobyć 40 pkt. ECTS

 3. Czas trwania studiów

  Studia podyplomowe obejmują 300 godzin dydaktycznych i 60 godzin praktyk zawodowych. Studia trwają trzy semestry (realizowane w ciągu 10 miesięcy). (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. 2012 poz. 131).
  Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota/niedziela, dwa/trzy razy w miesiącu).

  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zostało zaplanowane na 05-06 października 2019, zakończenie na 30 czerwca 2020 roku.

 4. Zasady rekrutacji

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (do pobrania)

 5. Procedura rekrutacji

  Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PWSZ w Skierniewicach.

  Osoby zainteresowane podjęciem studiów proszone są o dostarczenie w/w dokumentów do PWSZ w Skierniewicach w terminie do 20.09.2019 r.

  Dokumenty należy składać w zamykanej, papierowej teczce opisane w sposób następujący:

  • nazwisko i imię
  • adres zamieszkania
  • nazwa studiów podyplomowych

  Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
  siedziba Uczelni, PWSZ w Skierniewicach
  , ul. Batorego 64c, 96-100 Skierniewice,
  godz. 9.00-16.00, pok. 220 (II piętro),
  mgr Agnieszka Łaszcz-Smętkowska
  ,
  asmetkowska@pwsz.skierniewice.pl, tel. 46 834 40 06,

 6. Koszt uczestnictwa

  Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł (Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach).

 7. Dane do kontaktu

  Wszelkich informacji na temat studiów udziela:
  dr Grażyna Cęcelek, tel. 601 662 862, adres e-mail cecelek.gra@wp.pl

Pliki do pobrania

Terminy zjazdów (edycja I 2018-2019) - wersja z 06 września 2018
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595