BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Pedagogika

KOLEGIUM Kolegium Społeczno-Ekonomiczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia pierwszego stopnia (licencjackie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: pedagogika
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA licencjat

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym wpisują się w dziedzinę nauk społecznych. Program studiów odwołuje się do dorobku naukowego pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz innych dyscyplin z dziedziny nauk społecznych i umożliwia zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki, które są konieczne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Absolwent kierunku zna i rozminie współczesne teorie dotyczące wychowania, opieki, uczenia się i nauczania, resocjalizacji, terapii pedagogicznej, profilaktyki oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów, zasady funkcjonowania głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących, zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, uwzględniającej specjalne potrzeby edukacyjne wychowanków i podopiecznych z zaburzeniami w rozwoju, specyfikę funkcjonowania wychowanków i podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, specyfikę podmiotów działalności pedagogicznej oraz specyfikę funkcjonowania dzieci, wychowanków, podopiecznych w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych, metodykę wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej, wychowawczej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, profilaktycznej.

Absolwent potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych, diagnozować sytuacje wychowanków i podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, formułować wnioski, projektować strategie działań pedagogicznych, dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych).

Absolwent studiów pedagogicznych jest gotowy do krytycznej refleksji dotyczącej własnej roli zawodowej, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijania zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego, efektywnego podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, aktywności, wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli pedagoga, wychowawcy, opiekuna, prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (wychowawczych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych) w stosunku do wychowanków, podopiecznych w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, w ramach których samodzielnie podejmuje praktyczne działania pedagogiczne z zakresu diagnozy pedagogicznej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, planowania i realizowania działań o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym, opiekuńczym, pomocowym, terapeutycznym, wychowawczym czy resocjalizacyjnym.

W programie studiów zostały uwzględnione dwa moduły przedmiotów do wyboru umożliwiające osiągnięcie w stopniu zaawansowanym wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i kierowania procesami wychowania, opieki, resocjalizacji, profilaktyki, terapii pedagogicznej oraz stymulowania rozwoju wychowanków i podopiecznych w sposób zindywidualizowany stosowanie do ich potrzeb i możliwości.

MODUŁY DO WYBORU

  1. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ

    Moduł przedmiotów w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z elementami terapii pedagogicznej umożliwia osiągnięcie przez absolwenta efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi wymagającymi działań profilaktycznych, kompensacyjnych, pomocowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych. Wybierając ten moduł absolwent zna i rozumie zasady stosowania form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej podejmowanej w różnych środowiskach wychowawczych, np. w rodzinie, szkole, w środowisku otwartym społeczności lokalnej oraz w różnych typach instytucji. Jest świadomy specyfiki pracy opiekuńczo-wychowawczej wynikającej z potrzeb podopiecznych/wychowanków, wielości problemów i zagrożeń towarzyszących człowiekowi na różnych etapach jego rozwoju. Potrafi rozpoznawać i definiować te zagrożenia oraz wskazać i realizować odpowiednie działania z wykorzystaniem adekwatnych metod i form pracy. Wiedza zdobyta w takcie zajęć audytoryjnych łączona jest z uzyskiwaniem kompetencji i umiejętności praktycznych, dzięki praktykom pedagogicznym odbywanym przez studentów w placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.

  2. RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ

    Moduł przedmiotów w zakresie resocjalizacji z profilaktyką społeczną umożliwia osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, manifestującymi różne objawy wykolejenia i demoralizacji, w tym uzależnionymi od środków psychoaktywnych, popełniającymi wykroczenia czy przestępstwa oraz z osobami dorosłymi, które złamały normy prawne i obyczajowe. Absolwent potrafi diagnozować istniejące zagrożenia oraz zaplanować i zrealizować program działań profilaktycznych, pomocowych, terapeutycznych oraz resocjalizacyjnych. Jest świadomy konieczności współdziałania z różnymi osobami i instytucjami, w celu ich efektywnego współorganizowania. Wiedza zdobyta w trakcie zajęć audytoryjnych łączona jest z uzyskiwaniem kompetencji i umiejętności praktycznych, dzięki praktykom pedagogicznym odbywanym przez studentów w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kompetencje absolwenta kierunku Pedagogika umożliwiają podjęcie zatrudnienia w różnych obszarach działań pedagogicznych, podejmowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, państwowej i samorządowej administracji, służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, tj. w takich placówkach jak domy dziecka, domy małego dziecka, świetlice środowiskowe, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, Ochotnicze Hufce Pracy, pogotowia opiekuńcze, schroniska dla nieletnich, policyjne izby dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki resocjalizacji i terapii uzależnień, stowarzyszenia i fundacje, zajmujące się profilaktyką społeczną i działalnością resocjalizacyjną, sądy - w charakterze kuratora sądowego oraz kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, zakłady poprawcze, zakłady karne, internaty, bursy, świetlice szpitalne, sanatoria, prewentoria, ośrodki wsparcia dziennego, domy pomocy społecznej, Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze, Biuro Porad Obywatelskich.

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595