BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

KOLEGIUM Kolegium Społeczno-Ekonomiczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) jednolite studia magisterskie
TRYB STUDIÓW stacjonarny i niestacjonarny
CZAS TRWANIA 10 semestrów
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA dziedzina: nauki społeczne
dyscyplina: pedagogika
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA magister

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym umożliwiają osiągnięcie przez absolwenta efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji, zgodnych ze standardami kształcenia, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwent kierunku nabywa praktyczną umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, etyki, pedagogiki, dydaktyki i metodyki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, niezbędnej dla rozumienia procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania - uczenia się oraz efektywnej organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego oraz terapeutycznego w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, tj. w klasach I – III szkoły podstawowej. Zna i rozumie koncepcje teoretyczne, dotyczące biopsychicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, metody i formy pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej, teoretyczne podstawy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, pochodzących z różnych środowisk, wyznań, narodowości, eliminowania różnic pomiędzy nauczaniem uczniów zdrowych i z niepełnosprawnościami w praktycznych działaniach pedagogicznych, metodologię oraz zasady i normy etyczne projektowania i realizacji badań naukowych w zakresie pedagogiki przedszkolnej, szkolnej i alternatywnej, procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, prawidłowości ich przebiegu i zakłóceń, prawidłowości postulowanego zakresu współpracy przedszkola i szkoły ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz z instytucjami edukacyjnymi, które w środowisku lokalnym realizują funkcje opiekuńcze i terapeutyczne w zakresie wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Absolwent kierunku potrafi sprawnie posługiwać się warsztatem diagnostycznym i metodycznym w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, także systemem zintegrowanym, diagnozować i rozwijać indywidualne możliwości dziecka, dobierać i konstruować środki dydaktyczne, stymulujące rozwój intelektualny, językowy, emocjonalny, społeczny, fizyczny, etyczny i estetyczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, stosować zasady współczesnej dydaktyki i nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania, projektować i prowadzić działania profilaktyczne i kompensacyjne, stymulujące rozwój intelektualny, językowy, emocjonalny, społeczny, fizyczny, etyczny i estetyczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wspierać wszechstronny rozwój możliwości dziecka, indywidualizować proces nauczania i wychowania, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną, dokonać diagnozy pedagogicznej oraz projektować strategie działań pedagogicznych; w tym działań profilaktycznych w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów pedagogicznych, tworzyć programy odziaływań pedagogicznych przeznaczonych dla wychowanków i/lub uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dziecka lub ucznia, planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia, wychowania i wspomagania.

Absolwent jest gotów do kształcenia systemem zintegrowanym, włączając obok dotychczasowych edukacji także język obcy, podejmowania działań zawodowych, służących doskonaleniu własnego warsztatu pracy, odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów dziecka przedszkolnego i ucznia edukacji wczesnoszkolnej. Jest gotów do krytycznej refleksji, dotyczącej własnej roli zawodowej, samodzielnej, krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, projektowania ścieżki rozwoju kompetencyjnego, aktualizowania wiedzy, wyznaczania kierunku własnego rozwoju zawodowego i kształcenia przez całe życie, refleksji na tematy etyczne, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności człowieka oraz prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów etycznych, związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela, odnoszenia ich do szerszych procesów i kontekstów społecznych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kwalifikacje absolwenta kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwiają zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, integracyjne oddziały przedszkolne) oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (szkoły podstawowe, klasy I-III, klasy integracyjne).

Kompetencje absolwentów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stwarzają również możliwości zatrudnienia w charakterze nauczycieli w świetlicy szkolnej, w szkołach funkcjonujących na terenie szpitala i sanatorium, w ramach edukacji domowej i nauczania indywidualnego lub indywidualnej praktyki edukacyjnej.

Warunki rekrutacji
Opłaty za studia niestacjonarne

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595