BIP
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

KOLEGIUM Kolegium Społeczno-Ekonomiczne
POZIOM KSZTAŁCENIA (STUDIÓW) studia drugiego stopnia (magisterskie)
TRYB STUDIÓW stacjonarny
CZAS TRWANIA 2 lata (4 semestry)
PROFIL KSZTAŁCENIA profil praktyczny
DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ dziedzina: nauki społeczne;
dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne
TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA magister

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Kierunek przygotowuje przyszłych menedżerów (kierowników, specjalistów, ekspertów, doradców, urzędników, funkcjonariuszy publicznych) do pracy w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw, niezbędnych do realizacji czynności zarządczych i doradczych oraz podejmowania decyzji w zakresie projektowania, realizacji, wsparcia i rozwoju procesów, zachodzących w otoczeniu prawnym i sferze gospodarczej.

MODUŁY DO WYBORU

 1. MENEDŻER USŁUG PUBLICZNYCH

  Przyszli absolwenci, którzy wybiorą moduł menedżer usług publicznych, uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie gospodarki komunalnej i organizacji usług publicznych, gospodarki przestrzennej, zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz etyki i prawa urzędniczego. Absolwent potrafi stosować odpowiednie metody i techniki zarządzania, w celu rozwiązania konkretnych zadań, typowych dla organizacji należących do sektora publicznego (administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych). Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, odnoszące się do funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora publicznego.

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa państwowe i komunalne jednostki budżetowe, spółki publiczne, jednostki administracji podatkowej, instytucje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
  Przykładowe stanowiska pracy: kierownicy do spraw finansowych, kierownicy do spraw strategii i planowania, kierownicy do spraw reklamy i public relations, specjaliści do spraw administracji i rozwoju, urzędnicy do spraw podatków, urzędnicy do spraw świadczeń społecznych, urzędnicy organów udzielających licencji, kierownicy do spraw strategii i planowania.

 2. MENEDŻER PROCESÓW BIZNESOWYCH

  Przyszli absolwenci, którzy wybiorą moduł Menedżer procesów biznesowych, uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia modeli biznesowych i biznesplanów, opracowywania i wdrażania rozwiązań z zakresu systemów e-commerce, problematyki kadrowo-płacowej w przedsiębiorstwie, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, etyki i form działalności gospodarczej. Absolwent potrafi stosować odpowiednie metody i techniki zarządzania, w celu rozwiązania konkretnych zadań typowych dla organizacji należących do sektora przedsiębiorstw. Studenci zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, odnoszące się do funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji należących do sektora przedsiębiorstw.

  MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, instytucje finansowe, firmy doradcze, jednostki administracji publicznej, własna działalność gospodarcza.
  Przykładowe stanowiska pracy: kierownicy do spraw marketingu i sprzedaży, kierownicy do spraw logistyki i dziedzin pokrewnych, kierownicy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym, specjaliści do spraw zarządzania i organizacji, specjaliści do spraw public relations.

Warunki rekrutacji
Plany studiów
Opłaty za studia niestacjonarne

Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595