BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”

 1. Adresaci studiów

  Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych na poziomie co najmniej I stopnia, posiadających przygotowanie merytoryczne a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, którzy zamierzają podjąć pracę w charakterze nauczyciela.

 2. Charakterystyka programu studiów

  Podstawowym celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przygotowania z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej gwarantujące zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.) oraz aktów wykonawczych tj. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019).

  Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Studia umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, w przypadku:

  • absolwentów studiów I stopnia w szkołach podstawowych,
  • absolwentów studiów II stopnia w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i kształcenia w zawodzie,
  • absolwentów jednolitych studiów magisterskich w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i kształcenia w zawodzie.

   

  Program studiów zakłada realizację treści kształcenia w ramach 3 modułów:

   Moduł I: Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
  • Podstawy psychologii ogólnej
  • Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej i wychowawczej
  • Wybrane zagadnienia psychologii społecznej
  • Podstawy pedagogiki ogólnej z elementami pedagogiki specjalnej
  • Wybrane zagadnienia pedeutologii
  • Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej
  • Teoretyczne podstawy wychowania
  • Etyczne aspekty zawodu nauczyciela
  • Współpraca nauczyciela z rodziną i środowiskiem społecznym

   Moduł II: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
  • Teoretyczne podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego
  • Emisja i higiena głosu

   Moduł III. Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć
  • Metodyka kształcenia ogólnego
  • Metodyka kształcenia zawodowego
  • Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • System oświaty w Polsce i krajach UE
  • Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
  • Team bulding w klasie
  • Warsztat umiejętności interpersonalnych nauczyciela

   

  Absolwent studiów podyplomowych aby osiągnąć założone efekty kształcenia musi zdobyć 40 pkt. ECTS. Program kształcenia obejmuje także realizację praktyk zawodowych w wymiarze 150 godz.

 3. Czas trwania studiów

  Studia podyplomowe obejmują 390 godzin dydaktycznych i trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (sobota/niedziela, dwa/trzy razy w miesiącu). Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych zostało zaplanowane na 05-06.10.2019 r., zakończenie na 30.06.2020 r.

 4. Zasady rekrutacji

  Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów.

  Wymagane dokumenty rekrutacyjne to:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do pobrania)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • odpis lub poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 fotografia
  • umowa o warunkach odpłatności za studia (do pobrania)

   

 5. Procedura rekrutacji

  Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na studia podyplomowe prowadzone jest zgodnie Regulaminem Studiów Podyplomowych w PWSZ w Skierniewicach.

  Osoby zainteresowane podjęciem studiów proszone są o dostarczenie w/w dokumentów do PWSZ w Skierniewicach w terminie do 20.09.2019 r.

  Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
  siedziba Uczelni, PWSZ w Skierniewicach
  ,

  ul. Batorego 64c, 96-100 Skierniewice, pok. 220 (II piętro),
  mgr Agnieszka Łaszcz-Smętkowska
  , tel. 46 834 40 06,
  asmetkowska@pwsz.skierniewice.pl

  mgr Aneta Jabłońska pok. 128 I piętro, tel. 46 834 40 28,
  ajablonska@pwsz.skierniewice.pl

  Dokumenty należy składać w zamykane, papierowej teczce opisane w sposób następujący:

  • nazwisko i imię
  • adres zamieszkania
  • nazwa studiów podyplomowych
 6. Koszt uczestnictwa

  Całkowity koszt studiów wynosi 3500 zł (istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach).

 7. Dane do kontaktu

  Wszelkich informacji na temat studiów udziela dr Małgorzata Potoczna, e-mail matmalmar@poczta.onet.pl, tel. 691 994 049

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku E sala 226

Pliki do pobrania

Rozkład zajęć - semestr I - wersja z 11 października 2019
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595